Vendégcikk – A játékvezetői etika

Jancsár János az etikus játékvezetés alapjairól.

A cikk apropóját a Nemzeti Bajnokság második napján felvetődött alábbi bírói etikai dilemma képezi:

Mit tegyen a versenybíró, ha versenyen, egy konkrét játékszituációban egy általa hibásnak vélt, ámde írott, azaz kötelezőerejű szabálymagyarázatba fut bele?

Mielőtt belekezdenék a kérdés boncolgatásába, engedjetek meg egy kis kitérőt. Először is, honnan veszem én a bátorságot, hogy megmondjam a frankót a versenybíráskodás mikéntjével és hogyanjával kapcsolatban? Nos, egyrészt megalkottam a versenybíráskodás etikai kódexét, ami a HKK Kódex megjelenésével egyidejűleg kötelező magatartási és viselkedési szabályokat határoz meg a hivatalos HKK versenyeken bíráskodók számára, másrészt nap mint nap szembesülök ilyen – illetve hasonló – dilemmákkal a munkám és hivatásom kapcsán, ami meglehetősen stabil alapot képez ahhoz, hogy határozottan tudjak állást foglalni. Nem utolsó sorban onnan merítek bátorságot, ahonnan a versenybírók döntéseinek is indulniuk kell: a szabályok alapos ismeretéből…

Alapvetések

A HKK egy összetett játék, egymásra épített és többszörösen egymásba ágyazott szabályokkal, amelyek közt vegyesen találhatók fő- és alapszabályok, részletszabályok, egyedi (szituációs vagy adott laphoz kapcsolódó bírói és játékvezetői döntések), a játékkal egyidős és egészen friss módosítások, írott és íratlan szokások egyaránt. Szerintem nincs olyan játékos és nincs olyan versenybíró ma kis hazánkban (magamat és a játékvezetői hármast is beleértve), aki valamennyi részletszabályt, szabálymódosítást és magyarázatot egyaránt, hiánytalanul ismerne, és ez nem is lehet elvárás senkivel szemben. Pláne nem egy kezdő vagy amatőr játékossal, de még egy profi versenyjátékossal szemben sem.

Az első alapvetés tehát, hogy a fenti szabálytömkelegben eligazodni kell tudni elsődlegesen, és ez a legfontosabb. A versenyek a játék mozgatórugói, annak értelme és célja egybegyúrva. A HKK versenyek viszik előre a fejlesztést, a versenyek adnak kedvet a kezdőknek, tartják fenn az érdeklődését egy haladónak, és szintén a versenyek táplálják (vagy veszik el időről-időre 🙂 ) a profik játékkedvét. A versenyek jó hangulata – és lehetőség szerint problémamentes lebonyolítása – alapvető érdeke tehát a játéknak. A versenybíró a játék „arca”. Döntései, mondhatnánk úgy is, mindenek előtt valók.

A második alapvetés tehát az, hogy a HKK egyik legfontosabb szegmense a probléma- és – lehetőség szerinti – tévedésmentes versenybíráskodás. A játék szabályait emberek alkották és alakítják. Mint emberek hibázhatunk, és hibázunk is. Mindannyian. Ez alól a kijelentés alól nem mentesülnek a tesztelők és a játékvezetés sem, épp úgy, ahogyan a versenybírók sem vonhatják ki magukat alóla. Be kell látni, hogy az emberi tudás véges, és bár törekedni kell a minél szélesebb körű, és minél mélyebb ismeretrendszer elsajátítására, azt elérni bajos. A tévedés esélyét teljesen kizárni a versenybíráskodásból tehát merőben demagóg hozzáállás. Elérhetetlen és értelmetlen törekvés.

A harmadik alapvetés tehát az, hogy nem létezik, és nem is létezhet hibátlan szabályrendszer, ahogyan hibátlan bírói döntés sem létezhet, mert a szabályok elemei közt óhatatlanul hibák rejtőzhetnek, a döntéseket pedig szubjektív tényezők épp úgy befolyásolhatják, mint ahogyan pl. a fenti vitaindító kérdés is okot adhat bizonytalanságra. Ráadásul folyamatosan etikai megfontolások is nehezítik az objektív versenybíráskodást.

* * * * *

A fentiek után visszatérve az alapkérdésünkre, lássuk, hogyan kell és lehet feloldani ezt a (látszólagos) ellentmondást?

Hiszem és vallom, hogy minden egyes játékszituációra vagy konkrét gyakorlati kérdésre van objektív, tökéletes válasz, illetve megoldás. Nem az a baj tehát, hogy a kérdésnek, amivel a játékosok a versenybíróhoz fordulnak, van-e megoldása, hanem az, hogy a versenybíró vajon eljut-e saját tapasztalatából, ismereteiből, ha úgy tetszik: bölcsességéből táplálkozva a helyes válaszig?

Aki még soha nem bíráskodott, annak ezt a kérdést megválaszolni evidencia: természetesen! Nos, nekik azt üzenem, hogy tegyenek mielőbb bírói vizsgát, és tegyék próbára a tudásukat. Ugyanis ma a HKK szabályrendszerében eligazodni, és felelős bírói döntéseket hozni messze nem egyszerű feladat! Nem elegendő ismerni az adott kérdéskörhöz tartozó összes írott szabályt, de bizony azok valamennyi kapcsolódási pontját, elágazásait, és a velük határos egyéb részletszabályokat is „kenni-vágni” muszáj. Emellett pedig elvárás, hogy a bíró legyen határozott és objektív, következetes… stb.

Nem véletlen, hogy az első dolgom a HKK Kódex szövegezése során a játék alapelveinek megalkotása volt, amit rögtön ezután a versenybírók etikai kódexének elkészítése követett! A HKK Kódex a fenti kérdést az alábbiak szerint segít megválaszolni.

1.4. A döntési prioritás alapelve

1.4.1. A játék alapszabályai nem mondhatnak ellent az alapelveknek, a játékszabályoknak pedig mindenkor harmonizálniuk kell az alapszabályokkal, és az alapelvekkel.
1.4.2. Egyes lapok illetve egyes laptípushoz, vagy lap-altípushoz, esetleg lapok egy-egy csoportjához tartozó különös szabályok figyelmen kívül hagyhatják, megváltoztathatják vagy felülírhatják a játék alapszabályait és egyes részletszabályait, de továbbra sem mondhatnak ellent az alapelveknek.
1.4.3. Az ugyanarra a kérdéskörre vonatkozó egyes részletszabályok, szabálymagyarázatok közül mindig a legutolsóként megjelentnek van a legmagasabb prioritása.
1.4.4. Versenyeken a versenybíró döntése nem bírálható, de a bírói döntésnek mindig következetesnek kell lennie, és mindig igazodnia kell a játék alapelveihez. A versenybíró köteles lelkiismerete és legjobb tudása szerint, részrehajlás nélkül, elfogulatlanul meghozni a döntéseit.

A bírói döntés szabadsága fontos fékje a túlszabályozásnak. A bíráskodás szabályait, és versenybírókkal szemben támasztott elvárásokat A versenybírók etikai szabályzatában foglaltuk össze. (link: 171.)

1.4.5. Az alapelvekkel ellenkező lapokat és szabályokat felül kell vizsgálni, azokat tiltani vagy módosítani szükséges.

* * * * *

Hogyan kell mindezt értelmezni? Nos úgy, hogy egy versenyen mindig a bíró dönt és nem a szabálykönyv, a FAQ-k, vagy a jelen lévő játékosok közfelkiáltással, ahogyan nem dönt a takarító néni, vagy a sarki újságos sem. A szervező azért kéri fel a versenybírót a bíráskodásra, hogy ne legyenek viták. A „versenybíró döntése nem bírálható”. Ez nem azért van, mert valamiféle diktatórikus, autokrata hatalmi vágy lengi körül a bírók személyét. Hanem azért, mert a bizonytalankodás, a határozatlanság a legnagyobb gyilkosa a HKK-hoz hasonló, logikai rendszereknek. Még a rossz döntés is jobb annál, ha nincs döntés, vagy ha a döntés bizonytalan.

A fentiekhez szorosan kapcsolódik a versenybírák etikai kódexének alábbi pontja:

171.5. A versenybíró kötelezettsége a többi versenybíróval szemben

171.5.1. A versenybíró tartózkodjék más versenybírók, vagy azok döntéseinek nyílt bírálásától.
171.5.2. Az ellentmondásos eseteket szükség szerint a versenybírók egymás közt beszéljék meg és megfelelően dokumentálják, illetve az ilyen eseteket, szituációkat a megfelelő formában jelezzék a játékkészítőknek.

* * * * *

Az a legrosszabb, ami történhet, hogy a versenybírók egymás döntéseit nyilvánosan nem fogadják el, vagy a játékosok előtt bírálják, vitatják vagy kérdőjelezik azt meg. Ez talán rosszabb, mintha egyáltalán nem döntenének.

A fentiekből tehát az következik, hogy akármilyen szabályok is kerültek papírra, a versenybíró döntése mindig magasabb prioritású annál. A versenybírónak – akár ismeri a vonatkozó részletszabályt, akár nem –, a döntését a játék egészét értve, annak logikája és dinamikája mentén, úgymond „érzésből” kell meghoznia. Fel kell ismernie a hibás szabálymagyarázatot, a hibás vagy elírt lapot, a félremagyarázott FAQ-kat, és el kell igazodnia az egymásnak (látszólag) ellentmondó részletszabályok között.

Egy részlet a Kódex legelejéről:

1. A HKK alapelvei

A játék alapelvei átfogják a HKK valamennyi szegmensét, beleértve a lapok csereberélését, adás-vételét, gyűjtögetését, az otthoni, barátságos partikat éppúgy, mint a tétre játszott versenyeket, a versenyszervezés folyamatát, valamint a játékfejlesztést és a tesztelést is. Az alapelvek olyan iránymutatások, amelyeket mindig szem előtt kell tartanunk, akármilyen vonatkozásban is beszélünk a HKK-ról. A játék egyetlen szabálya vagy kiegészítő szabálya sem lehet ellentétes értelmű ezekkel az alapelvekkel, és a lapok, amelyek napvilágot látnak, mindig meg kell, feleljenek ezen alapelvek által támasztott követelményeknek. Ha bármikor olyan kérdés merül fel, amit a szabályok segítségével nem lehet megválaszolni, mert azok elégtelenek, pontatlanok vagy kétértelműek, akkor az alapelvek adnak iránymutatást, és nyújtanak segítséget a döntésben.

* * * * *

Ahol véget érnek a szabályok, ott kezdődnek a HKK alapelvei, és a bírói döntési szabadság. A versenybírónak joga és kötelessége, felelőssége és egyben kiváltsága, hogy átlássa a játék egészét, és döntéseit a játék össz-logikája szerint hozza meg. A címadó kérdésünket úgy is feltehetnénk, hogy vajon egy FAQ, vagy a szabálykönyv egy részlete a magasabb rendű, vagy a bírói döntés?

Ha a fentiekből ez nem jött volna le, akkor véleményem szerint a bírói döntés, mégpedig azért, mert a versenyen nincs arra mód és lehetőség, hogy a játékvezetés összeüljék, és egy vitás kérdést esetleg össz-játékostársadalmi megfontolás és megszavaztatás után, bizottságilag döntsön el. Lennie kell egy egyszemélyi felelősnek, aki minden következményével együtt felvállalja a döntés terhét, és a játékot eszerint a döntés szerint vezeti tovább.

Felvetődött a kérdés egy további aspektusa, miszerint mi van akkor, ha a játékos eljön egy versenyre egy általa felfedezett, addig nem látott kombinációval, és egy régebbi, vagy kevésbé ismert FAQ-val, írott szabályrészlettel, írott és kihirdetett szabálymagyarázattal támasztja alá a szerinte helyes bírói döntést az ilyenkor szükségképpen előkerülő viták esetében? Vajon a versenybírónak van-e joga, és lehetősége „tönkretenni” egy játékos versenyét azzal, hogy a szerinte helyes, de az írott magyarázattal ellentétes döntéssel kihúzza a szőnyeget a játékos és annak stratégiája, vagy koncepciója alól?

Néhány évvel ezelőtt játékosként saját bőrömön tapasztaltam meg ennek a súlyát, ezért úgy érzem, mind versenybíróként, mind játékosként jogom van kommentálni ezt a kérdést, mert mindkét oldalon álltam már, és mindkét oldalon megtapasztaltam az árnyékát ennek a szituációnak.

Nos. Felidézném a fenti alapvetéseket. Legyen a részletszabály bármennyire is írott, és jelenjék meg bárhol is, a hiba lehetőségét magában hordozza. Nem csak ezért, mert egy pontatlanul megfogalmazott szabályértelmezés félreviheti az egész szabálypontot, és rossz gyakorlatot alakíthat ki, hanem azért is, mert az idő múlásával egyes szabályrészletek felértékelődnek (lásd KF-tárgy elvételének szabálya), vagy devalválódhatnak (lásd neves kalandozó vagy avatár szabályt). Így a korábbi szabálymagyarázatok elveszítik aktualitásukat, az új környezetben más megvilágításba kerülnek. Másrészről viszont a környezetükből kiragadott szabályrészletek elveszítik céljukat és értelmüket. Egy szabály célját veszítve pedig értelmetlenné, és ebből kifolyólag feleslegessé válhat. (Lásd anti-mágia a legutolsóként működő automatikus képesség… Senki nem emlékszik már ennek okára, így feleslegessé vált a többletszabály, és ezért egyszerűsödött.)

Összegezve: ha valaki talál egy elfeledett lapot, kombinációt vagy régi FAQ-t, és erre építi fel a versenyét, az készüljön fel arra, hogy meg kell tudnia védeni a vitás kérdésben az álláspontját, és az nem elegendő vitaalap, hogy ez van leírva itt meg itt.

A játéknak fontos eleme a kombinatív stratégia, és vannak játékosok (jómagam is közéjük tartozom), akik szerfelett szeretik feszegetni ezeket a határokat. Aki azonban egy versenyt épít fel erre, és a bizonytalan kimenetelű bírói döntésre, az készüljön fel a legrosszabbra is. Ha találok egy gyilkos kombinációt, mert egy rég elfeledett szabály logikátlan, vagy következetlen megfogalmazása gyilkossá teszi azt… nos:

Ekkor ismét az alapelvek egyikét hívhatja segítségül a versenybíró:

1.2. Az egyensúly alapelve

1.2.1. A játék egyetlen lapja vagy szabálya sem biztosíthat önmagában aránytalan előnyt a játékosnak.

Az egyensúly elve azért szükséges, mert nélküle olyan szabályok illetve lapok jöhetnek létre, amelyek önmagukban is képesek a játék eldöntésére. Nem láthatnak napvilágot olyan lapok, amelyek a játékostól, annak tudásától, a többi laptól, illetve a pillanatnyi játékképtől függetlenül behozhatatlan előnyt biztosítanak valamelyik játékosnak. Ezt az alapelvet alkalmazni kell azokra a rejtett kombinációkra is, amelyek az alkotók szándékától függetlenül, vagy azzal ellentétesen keletkeznek, és így eredményezik az aránytalanságot.

1.2.2. A játékegyensúlyt megbontó lapokat, illetve lapkombinációkat szabályozni, módosítani vagy tiltani szükséges.

* * * * *

…és mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül megtorpedózhatja a kombinációt.

Nem azt mondom, hogy tegyük a versenybírókat teljhatalmú diktátorrá, mert az etikai kódexük erre az esetre egyértelműen megfogalmazza a teendőket: jelenteniük kell a talált kombinációt a játékvezetés felé, akinek viszont – szintén az alapelvek mentén – felül kell bírálnia akár a lapokat, akár a vonatkozó szabályokat. És azért az a versenybíró, aki rendszeresen hibázik, vagy ne adj’ isten szándékosan rossz döntéseket hoz, egyrészt megfosztható tisztségétől, másrészt a szervező nem fogja felkérni többé, harmadrészt a kutya nem fog elmenni versenyre, ahol ő bíráskodik.

Végezetül pedig egy utolsó mondat: a HKK Kódex megjelenésével ezek az előbányászott FAQ-k értelmüket vesztik. Csak akkor használhatók, ha nem mondanak ellent a Kódex-ben lefektetett szabályokkal. A játékvezetésnek a Kódex kihirdetését követően folyamatosan azon kell munkálkodnia, hogy a régi FAQ-kat eltörölje, vagy „honosítsa” a Kódex sorai közé. Előbbi esetben versenyeken nem használhatók, utóbbi esetben magasabb szintre emelkednek, nem kell őket keresgetni, és nem lehet őket vitatni. Szabállyá merevedve már nem képezhetik bizonytalanság forrását.

Jancsár János


Az esszé margójára szánt konkrét szabálykérdés:

 • Kijátszható-e a Megsemmisítő csapás (új), ha nincs legális célpont?

A lap szövege az alábbi: „Maximum 2 célpont permanens a gyűjtőbe kerül.” A „maximum 2” szövegrész lehetséges értékei, logikailag: 0, 1, 2. A játékban nagyon sok ehhez hasonló szövegű lap van. A bizonytalanságot a lap célzáshoz kapcsolódása okozza.

A Kódex így fogalmaz a kérdésben:

21.5. Célpontválasztás. Amennyiben a lapnak a kijátszáskor célpontot kell választani, vagy a lapnak több alternatív képessége vagy lehetséges hatásai közül a kijátszásakor kell választani egy vagy több képességet vagy hatást, akkor ezeket is előre meg kell határozni.

21.5.1. A célpontválasztás egy speciális kijátszási feltétel. Ha nincs megfelelő célpont, a lap nem játszható ki.

A célpontválasztás csak akkor tekinthető speciális kijátszási feltételnek, ha az kötelező. Ha egy célzást igénylő képesség használata nem kötelező, illetve nem kötelező a képességnek célpontot választani, akkor a lap megfelelő célpont hiányában is kijátszható.

A játékos és a versenybírók által talált faq így hangzik:

AK149: […] Olyan lapot, ami bármennyi célpontot is követel, nem lehet kijátszani célpont nélkül.”

* * * * *

megsemmisito_csapasEszerint a FAQ szerint, ami egy általánosító szabálymagyarázat, azaz szabály kiegészítés, 0 célpont esetén a Megsemmisítő csapás nem játszható ki, azaz az így kijátszani próbált varázslat kijátszását vissza kell vonni (illetve legális célpontot kell neki választani, ha van olyan).

Véleményem szerint ez egy jó FAQ, de mégsem az. A megalkotása mögötti szándék érthető, de egyszerűen rosszul van megfogalmazva, és ezt egy versenybírónak észre kell vennie.

Ez a FAQ célhoz kötött, és ez a magyarázatából egyértelműen kiderül. Azokat a lapokat kívánja szabályozni, amelyek az asztalról lapokat küldenek a gyűjtőbe (klasszikus célzó általános és/vagy azonnali varázslatok). Az átgondolatlan általánosítás azonban kategorikusan megtiltja a többes hatású – és ezek közt célzást is tartalmazó – varázslatok kijátszását, és azon asztalon maradó lapok kijátszását is, amelyeknek kijátszáskori képessége célzást igényel. Pedig könnyű belátni, hogy a szabály kiegészítés célja nem ez volt.

A dilemma tehát érthető. Van egy írott és vissza nem vont, vagy felül nem bírált szabály, ami kimond valamit, és van egy szituáció, amit a bírónak értelmeznie kell.

A versenybíró dönthet az írott szabály mellett (egyszerű megoldás), és dönthet azzal ellentétesen is (ez esetben további feladatai vannak, hisz jeleznie kell az általa hibásnak vélt szabályrészletet, és fel kell vállalnia azt a kockázatot, hogy rosszul döntött, és nem volt igaza), de akár így, akár úgy dönt, döntése nem bírálható tovább az adott versenyen. Utána viszont mindenkinek joga, sőt, valamilyen szintű kötelezettsége is a lehetséges fórumokon kampányolni a kérdés rendezése érdekében.

Véleményem szerint, mivel a Megsemmisítő csapás szövege megfeleltethető a Karimon döntésének, ezért itt, ebben a konkrét kérdésben a FAQ elvei mentén kellett volna dönteni, azaz a csapás nem játszható ki legális célpont hiányában. Ebben a kérdésben már egyszer született játékvezetői – ha úgy tetszik: központi – döntés, ehhez a versenybíráknak ragaszkodniuk kell. Az más kérdés, hogy felül kellene vizsgálni ezt a FAQ-t, és pontosítani kellene, ezt pedig a versenybíróknak hivatalból jelezniük kell, vagy saját hatáskörben intézkedni, ha ez lehetséges.

Reklámok

19 thoughts on “Vendégcikk – A játékvezetői etika

 1. Nagyjabol, de azert megsem teljesen egyetertve a velemenyem:

  _Rendkivul komoly_ oknak kell lennie annak, amiert egy biro egy versenyen egy leirt, egyertelmu FAQ-t (aminek ellentmondo szabaly vagy FAQ nincs vagy nem talaltatott) felulbiralhat. A jatekos szamara _alapveto_, hogy bizhasson a rendszerben, es ha egy tudas birtokaban (szabalyok, lapok, FAQ ismerete) elmegy 1 versenyre, ott ne erje ‘meglepetes’. En komolyan fontolgatnam a jatek (versenyzes) abbahagyasat, ha ilyennel talalkoznek. Jogbiztonsagnak hivjak talan? 🙂

  A ‘rendkivul komoly’ indok nyilvan nehezen definialhato, de a ‘hat ez szerintem hulyeseg’ vagy a ‘milyen imba kombo, hat ezzel megnyeri a versenyt, nem is igy akartuk’ az NEM lehet az. A jatekon esett ‘csorba’ kikuszobolheto egy gyors FAQ-val a verseny UTAN, az esetleges rejtett ‘abuzalo’ kombot kitalalo jatekost eddig sem megvetes ovezte a tobbiek reszerol, inkabb elismeres.

  Most igazabol nem is tudok ilyen ‘rendkivul komoly’ okot mondani, de bztos van.
  Ha kesobb meglelunk egy ellentmondo, erosebb FAQ-t vagy szabalyt, akkor BE KELL ISMERNI, hogy hibaztunk, ezt a jatekosoknak pedig EL KELL TUDNI FOGADNI, mivel emberekrol es par perc idorol van szo. Viszont legalabb nem tudatosan ‘karositjuk meg’ a jatekosokat.

  Kivancsian varom a jatekosok es a birok velemenyet (remelem, a ‘dontson mindig jol, oszt kesz’ -nel arnyaltabbak lesznek 🙂 )

 2. Alaposabban vegigolvasva inkabb nem ertek egyet az elvi resszel, mint igen, de ez nyilvan ki is derult 🙂

 3. Ha már a véleményünkre vagy kíváncsi, én szívesen elmondom 🙂 Valóban elgondolkodtató, amikor egy impotens vagy csak simán rossz döntés miatt valakinek fordulók/versenyek úsznak el. Sokan ilyenkor ha a játékot nem is, de az adott bíró versenyeit biztosan hanyagolják egy ideig. És most jön a plot twist, én például aktív versenyzőként gyakran indulatosan mentem haza (dobpergés) beholderes versenyről. Két jelenlévő bíró közül az egyik ezt mondja, a másik pedig azt, aztán valami alapján eldől melyikük álláspontja lesz a döntés eredménye. Miért nem az alapján dől el, hogy mit mond a szabály? Akkor is és most is csak azt tudom kérdezni? Hogy lehet egy SZABÁLYT kétféleképp értelmezni? Tudni kell hogy szól, aztán alkalmazni.

  A Káosz örvénylő lovasát tudnám legaktuálisabb élményemként említeni: a megjelenésekor szépen leírtam hogy működik a lap a szabályok szerint. A válasz az volt rá, hogy nem ezt akartuk, nem így teszteltük, ezért nem úgy működik ahogy te leírtad (és ahogy a szabályok tartják). Ha ez versenyen történik, biztosan morcos lettem volna, főleg úgy, hogy fél évre rá kijön egy FAQ, hogy ja, tényleg neked volt igazad és úgy működik…

  ‘A döntsön mindig jól oszt kész’ – egy teljesen reális és normális elvárás, csak sajnos ehhez a bíróknak is tenniük kell, nem keveset. Vannak még bírói vizsgák a HKK-ban? Minden versenyszervező tett le ilyet (de őszintén), vagy ha valaki profi játékos az már elég? Meg kell ezeket újítani? Rengeteg új szabály, FAQ, stb jön ki minden évben, a bírók ezekkel tartják a lépést?

  Vegyük például a blogos versenyt. Nem tudom Dávid, DM, Zsolti, Szati hogy van vele, nekem semmilyen bírói vizsgám nincs … lehet egyikünknek sincs? Éppen ezért ha ott vagyunk többen, közös döntést hozunk és azt képviseljük, akár másokat is bevonva, ha két táborra szakadunk. Ezt egy szervező egyedül viszont nem tudja megtenni. Átgondolja, dönt, és kész. Aztán fórumon és kommentekbe meg olvassuk, hogy ja, tényleg neki volt igaza, vagy hopp, tévedtem. És semmiféle személyeskedésbe nem akarok átcsapni, de szerintem igencsak meglepődne a hkk-s közösség azon, hogy mikor volt utoljára dedikáltan bírói vizsga alkalom.

  Teljesen igazad van Balázs abban, hogy játékélmény romboló, a jogbiztonság hiánya. A cikk egyébként teljesen jó és hasznos témát feszeget, igazoltan vizsgázott bírókat a népnek, éves megújítással ! 🙂

 4. Ezek szerint nektek mindig sikerult jol donteni, grat. 🙂

  Viszont a kerdes itt nem az “legyenek-e rossz dontesek”, nem, ne legyenek, ok, egyetertunk. Janos es en is leirtuk, hogy ez mennyire nem egyszeru, ha ezt valaki nem tudja elfogadni, azt is megertem.

  A kerdes az, ha birokent megtalalod a FAQ-t, de maskepp gondolod, van-e es mikor jogod felulbiralni azt.

 5. A biroi vizsgarol: az egy jo alap lehet, de igazabol itt mar olyan osszetettseg van, amit kb. tobb hetes kurzuson (se) lehetne elsajatitani, iszonyatos memoria kellene hozza, es tobb oras vizsga (nyelvvizsga szintu). Erre a HKK-nak (nekunk) nincs kapacitasa.
  A Kodex megjelenese valamit enyhithet ezen.
  Ja, es ezert lesz jo az Alfa pre-release, talan ott kevesebb problema merul fel 🙂

 6. Én az elvi fejtegetéssel teljesen egyetértek (bár én valszeg rövidebben fogalmaztam volna meg: “A bírónak mindig igaza van” 🙂 ), nagyon köszönjük a részletes elemzést és érvelést! A konkrét kérdésről, ez már többször felmerült (“A Thuzad merengését ki lehet játszani akkor is, ha nem szedünk le vele lapot le?” vagy “A max. 3 lapot semmizek célpont gyűjtőből lehet 0 is?”) és a válasz mindig annyira triviálisan igen volt, hogy fel sem vettük a FAQ-k közé. És attól, hogy egyszer, 7 évvel ezelőtt, 1 db laphoz leírtuk ennek az ellentétét, még nem teszi azt a FAQ-t szentírássá, különösen, hogy már önmagában is több ellenmondás van benne (pl. az alapján a FAQ alapján egy ősellenséget se lehetne kijátszani, ha nincs 2 célpont, ami nyilvánvalóan ellentmondana a szabályoknak); szóval ez egy jó apropó volt egy hibás FAQ felfedezésére 🙂

 7. Szinte már magamat is utálom amiért mindig csak az ördög ügyvédjét játszom, de muszáj megkérdeznem: Mire nincs kapacitás?!

  Összeállítani évente egy 5-6 oldalas vizsgát amit aztán minden versenybírónak elküldesz mailben és kitöltve vissza kell küldenie? Nem tűnik megoldhatatlannak. A felkészülés már legyen a bíró dolga, ha több hét kell hozzá, akkor annyi, ha kipuskázza a kódexből, akkor is legalább elolvasta, foglalkozott vele, megtanulta használni a kódexet, máris több, mint amennyit most foglalkoznak a bírók a szabályokkal (tisztelet a kivételnek). És mivel a kódex rendelkezésre áll a vizsga megalkotójának is, fel lehet tenni olyan csavaros kérdéseket, példákat, amiket nem lehet egy az egyben kimásolni. Sőt azt mondom nem is baj a kódexből nézi, hiszen a versenyen is megteheti majd. 5-6 oldalnyi konkrét versenyhelyzet, etikai kérdések, csavarok következtetések évente és kész. Erre nincs kapacitás megírni? Felkészítőtábor nem kell hozzá, aki bíráskodni akar, készüljön fel, oldja meg a vizsgát.

  Ha pedig tényleg nincs kapacitás kéthavonta egy oldalt megírni, hogy decemberre meglegyen a teljes vizsga, outsource-oljátok ki. Senki nevében nem akarok beszélni, de János írt egy Kódexet … Bubu folyamatosan csinál kvízeket, és van még pár blogos arc akik szoktak írogatni. Csak megszületne az az 5-6 oldal valahogy …

  Tudom hogy nem ugyanaz a szint, de inkább ne kérdezzük meg Haarkont, hogy miként ment ez a WoW-nál …

  Ebből pedig szerintem következik a válasz az első kérdéseidre is :
  “ha birokent megtalalod a FAQ-t, de maskepp gondolod, van-e jogod felulbiralni azt.” – ha van egy átgondolt faq de én másként gondolom? ez nem is értem mit jelent! tanárnéni 2 meg 2 szerintem 5 … jól van tomika egyes, leülhetsz. Miért gondolhatnám másként, ha az a szabály … egy ilyen kérdés azt feltételezi, hogy a faq nem elég alapos. Nem gondolták át amikor megalkották. ha van egy faq azt betartjuk és kész. Játszottam cantrip antimágiás orkokkal, amikor még el tudta dobatni amit húztam vele sealed/draft közben. Nem örültem neki, hülyeségnek tartottam. És? Volt egy ilyen szabály, be kellett tartani, és tartatni.

  Tehát a process szerintem így néz ki:

  -Ha a lapok nem is, de a FAQ-k 99%-ig hibátlanul kell, hogy megszülessenek. (ha erre sincs elég kapacitás, bővíteni kell az ezeket megalkotók táborát) Ezekért a döntésekért pedig vállalni kell a felelősséget.
  -Ennek fényében felelősségteljesen, saját munkánkban bízva az irányelv az, hogy a faq-k szentek és sérthetetlenek.
  -Nincs eltérés, szabályok és faq-k vannak amiket be kell tartani és tartatni.
  -Ezek ismeretét folyamatosan ellenőrizni kell az aktív bíróknál.

 8. Jó a cikk, amit el szeretnék mondani, hogy amit már említettem Zsoltinak is, meg talán egyszer írtam blogos hozzászólásban is, külön bírói “platformot”, fórumot is kéne létrehozni, összeszedni az ország versenybíráit (gondolom van erről adatbázis), és ott megbeszélni az adott szituációkat, illetve egyben lennének a felmerült kérdések (akár laponkénti topic, azon belül alcímek), illetve ezzel elkerülhető, hogy nem “hivatalos” bíró hozzászóljon, ahhoz elég a Hkk kérdések topic.

  Gondolom a Magicben így működik, de a WoWban ez egy bevett szokás volt, és könnyen megtaláltuk az esetleges vitás témákat, ahol egy szabályalkotó leírta a hivatalos álláspontot, és az volt a mérvadó. Nagy versenyek előtt mindig volt kurzus, ahol megbeszéltük az adott meta legfontosabb kérdéseit, stb. illetve bizonyos paklikat is.

  Bírói vizsga: nem tudom anno hogy nézett ki itt, de meg lehet oldani, hogy csinálnak egy tesztet (személyes vagy online, igaz akkor lehet több szintes bírói státuszt kellene létrehozni, gondolok: lvl 1, lvl 2, stb.), és majd verseny utáni héten kiértékelik, és elküldik mailen az eredményt (sikerült, nem sikerült, újra próbálkozni ekkor meg ekkor lehet stb.), vagy ha online, akkor a rendszer azonnal értékeli.

  Cikkhez: mint más játékbeli versenybíró néhány résszel egyetértek, de vannak szituációk, amikor nem biztos, hogy kő keményen a szabályok szerint kell eljárni… (és nem kártya működési szabályra gondolok, mielőtt valaki félreértené).

 9. tbiro: úgy tűnik megelőztél 😀 Amúgy személyesen is szívesen mesélek az akkori dolgokról 🙂

 10. Ha mindkettőnknek beugrik ugyanaz a megoldás, ami kb minimális ráfordítással megoldható, akkor az azt jelenti, hogy annyira nem bonyolult a kérdés 😉

 11. Zolival valóban beszéltünk már egy zárt bírói felületről, és hogy ez a WoW-ban miként van megoldva.
  Szerintem az lenne az ideális, hogy a Kódex megjelenését követően (ami most már 1-2 héten belül megtörténik, aktívan dolgozok az online verzión) be lenne vezetve ez, így alapos képet kapnánk arról, hogy melyek azok a lapok-szituációk, melyek a Kódex alapján sem fejthetőek meg egyértelműen, így jól elkülöníthetően feltérképezhetőek lennének az esetlegesen szükséges bővítések.
  Ehhez persze szükséges – már ha azt akarjuk, hogy hatékonyan működjön -, hogy a bírók megfelelően dokumentálják a versenyeken felmerülő kérdéseket, de ez aligha megoldhatatlan. 🙂

 12. Ahogy írod 😉

  Szerintem nem igényel sok munkát ezt létrehozni, és ott közösen eldöntik mi legyen a végleges szabály az adott szitukra, és ha ez felmerülne egy versenyen, de ne adj isten nem jut eszébe a bírónak, akkor gyorsan átnézi a bírói fórumot, és el tudja mondani… és így akkor mindenhol ugyanazt ítélnék be, nem az, amit írtál is példában Tomi, hogy egyik ember ezt mondta, a másik azt…

  A teszt kitöltés: Ha több szintű bíró lesz, akkor a lvl1 lehet online, ahol csak alap szabályokról lenne szó, ez azért praktikus, mert így akár több helyen is lehet verseny, nem lesz bírói felkeresés probléma, viszont, ha nagyobb szintet szeretne elérni, akkor el kell menni Behos versenyre, ahol ugyancsak tesztet töltene ki, de ahogy írta Tomi, a komplexebb, csavaros kérdésekkel legyen tele, és ha azon átmegy, akkor lehet lvl2-s. Mivel Hkkban a Nemzetin kívül még nincs nagyobb esemény, ezért elég a 3 szint szerintem (3-as szint a játék megalkotói, max az lehet még, aki keni, vágja a játékot, szabály szinten is profi módon). Ezzel meg lenne a szabály hierarchia is, akár fórumon is jelölni kell, aki bíró, hányas szinten van, és nyilván azét fogják jobban elfogadni, aki magasabb szinten van.

  És ahogy Tomi szintén említette, évente frissíteni kellene a 2-es és 3-as szintű bírókat, hogy folyamatosan képben legyenek.
  (És ezzel kb fel is vázoltam félig a WoW bírói felépítést).

 13. A biroi vizsga ujra-gondolasa, fejlesztese mindenkepp fontos es jo. Itt arra kell azert figyelni, hogy (a WoWban nem tudom, hogy van, de) itt pl. a videki versenyszervezok, birok (vagy pl. en) leginkabb szabadidejukbol, lelkesedesbol csinaljak ezt a dolgot, 0 vagy minimalis penzert. Ha nagyon sok/eros probatetel/dokumentalas/stb. ele allitjuk oket, lehet, hogy azt mondjak: “ja, akkor hagyjuk”, es nem lesz mas helyettuk, abban a varosban nincs tobb verseny. Csak azert irom, mert erre is figyelni kell, nem ‘megfurasbol’.

  A problemak osszegyujtese atlathato formaban az is nagyon kene, a FAQ-k ugyebar pontosan erre vannak, de sajnos (legalabbis en) sokszor nehezen talalom meg rovid ido alatt, amit keresek. Szoval ha lenne uj formatum erre, akkor
  1. figyelni kell, hogy mikor par ev mulva 3000 ilyen van mar, akkor is jol atlathato legyen.
  2. integralni kell a meglevo FAQ-kat (ill. amit Janos kirostal, azt nyilvan nem, meg ugye a Kodexhez kell igazitani mindent, most nem emlekszem, ez a munka hogy all).

  Az meg az en hulyesegem, hogy elfelejtettem, hogy van mar nekunk Zsoltink 🙂 (Miklos, Zoli, Janos, en meg plane erosen ‘resz-munkaidosek’ vagyunk HKK ugyben), ugyhogy sokkal tobb a kapacitas, mint korabban. Persze azert az o ideje se vegtelen :). Koszi ezt is Zsolt, errol nem is tudtam.

 14. Azert ha van kedve valakinek az eredeti kerdeshez hozzaszolni (addig is, amig el nem jutunk a tokeletes FAQk – vagy hivd mashogy – eszmenyi allapotaba), az se volna rossz :).

 15. Kifejezetten aggályosnak érzem, hogyha van egy FAQ, ami feketén fehéren megfogalmaz egy állítást, akkor abban nem lehetek 101%-ig biztos, hogy versenyen is ezt ítélik. Számomra elképzelhetetlen, hogy egy bíró éles helyzetben, azért, mert ellentmond SZERINTE az alapelveknek máshogy ítéljen, mint ami le van írva.
  Minden szabályt embereknek hoznak tehát szükségképpen lehet/lesz bennük hiba, így ha ilyet találunk meg kell változtatni. De sztem erre csak a verseny után, a testület döntése nyomán kerülhet sor.
  Az alapelvek konkrét szituációkban alkalmazása mellesleg elég szubjektív is lehet, ezért sem örülnék, hogy vki az elvekre hivatkozva a szabályokkal szemben ítélne.
  “A játék egyetlen lapja vagy szabálya sem biztosíthat önmagában aránytalan előnyt a játékosnak.” Tehát ad abszurdum beítélheti, hogy az előnyös üzlet a semmibe megy, mert szerinte imba lap és így szembemegy az alapelvvel? (még nerf előtt ofc)

 16. @Bíró Tomi:
  Azért a HKK szabályrendszere sajnos nem ilyen egyszerű, de ha már általános iskolás példával jöttél, ott én is megtanultam, hogy az 1 nagyobb mint a -1, ami egy teljesen alapvető dolog és _mindig így van_ aztán amikor egyetemen a komplex számok halmazán újravizsgáltuk a kérdést, kiderült, hogy ott ez egyáltalán nem igaz, hiába bíztam meg feltétlenül az általános iskolai tanárnénimben, attól még felülvizsgálhatom a kérdést, és láthatom benne a hibát. Pont így, amikor egy FAQ azt írja, hogy “A 0 célpont pedig nem értelmezhető dolog.”, akkor láthatom, hogy ez bizony egy hibás FAQ, és ennek következtében hozhatom meg a döntésemet bíróként.

  Egyébként remek cikk, és szerintem ez egy igen fontos kérdéskör. Mindig is voltak és lesznek hibás FAQ-k és hibás bírói döntések, de a lényeg, hogy megpróbáljuk ezeket minimalizálni, tanulni a régebbi hibákból, és újragondoljuk a korábbi hibás döntéseket az átláthatóbb és korrektebb szabályrendszer érdekében.

 17. @Balage: WoW-os részre reagálva, jogos a feltevés, de ha valaki “anyagiak” csinálná csak, akkor megette a fene :/ (bár neki is haszon, ha minél színvonalas a verseny, és többen vennének részt, így neki is motiváció lehet…)

  De amit biztosan írhatok, hogy a hazai WoW bírók szinte ingyen bíráskodtak, hobbiból, sőt volt, hogy bolt se volt és ennek ellenére is megoldották a versenyeket… ritkán kaptak valamit, akkor is terméket (nemzetközi versenytől függött, mikor mit kapott, volt, hogy csak 1 részvételi foil lapot, volt, hogy e mellé pár csomagot).
  (Külföldi bírók már megoszlottak, volt akinek szerencséje volt, és ezzel is volt némi keresete, de ott is többnyire hobbiból, munka mellett, vagy suli mellett űzte…).
  Azok jártak jól, aki 3 havonta részt tudott venni nagy kaliberű versenyen, de ott teljesíteni is kellett rendesen, bekerülni se volt könnyű…

 18. Ami a faq-kat illeti.

  Az nekem is erősen fura lenne, ha megjelenne egy faq, és egy hónappal rá közölné a bíró, hogy ja, ez szerintem hülyeség és mást ítél. Sokkal izgalmasabb a kérdés azoknál a kérdéseknél, ahol még incs faq, vagy ahol a régi a faq.

  Erről egy más lassan több mint ötéves sztori jut eszembe, amikor versenybíróként beítéltem, hogy a Galetki helytartó hat a Sötét manifesztáció húzására, mondván, hogy a Helytartó a húzásra és nem a követőre hat. Később láttam, hogy egy 2004-es faq ennek ellentmond. Komoly vitám volt a Beho fórumon is ezután, és én kifejtettem, hogy egész egyszerűen itt van egy olyan faq, ami már régen nem ok, ,és nem így alkalmazzuk. Egy évvel később a Nemzetin ugyanezt a kérdést Építő rakshival már a faq-val ellentétesen is ítélték be. Ilyen esetekben szerintem a bírónak észnél kell lennie, és nem elfogadni egy régi faq-t, ha a játék már régen túlhaladt rajta.

  Ebből a szempontból is jó lesz a kódex, talán megoldja a régi faq-k dilemmáját.

 19. koranyig: a bíró csak akkor fogja felülbírálni a FAQ-t, ha egy nyilvánvaló hülyeségről van szó. A fenti esetben ez egy 7 éves FAQ volt egyébként. A FAQ-t egyébként 99%-ban szentírásként kezeljük, szerintem kb. 2évente 1x fordul elő, hogy úgy ítéljük, nem jó, és a versenyen még akkor is a FAQ szerint megy, szóval ez egy eléggé elméleti cikk volt amúgy is.
  De ha találsz egy FAQ-t, ami elég gáz, és erre akarsz paklit építeni, lehet érdemes előtte egy emailt dobni nekünk 🙂

ÉN IS HOZZÁSZÓLOK!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.